بنام مادرِ خلقت و نِدای درون

خداوند در اول خلقت زمین و دیگر سیاره ها مدارها را آفرید و هر یک از این سیاره ها را در مدار متفاوت قرار داد و هر سیاره ای در مدار خودش به  طور منظم و دقیق به چرخیدن خود ادامه دادند و اگراین سیاره ها به هر دلیلی از مدار خود خارج شوند نظم جهان هستی به میریزد و اما در ادامه توضیح خواهیم داد که اختلاف نظر انسان ها چگونه بوجود می آید.

به نظر شما آیا انسان ها هم در مدارهای متفاوت قرار دارند و این مدارها چگونه بوجود می آید. گاهی در جمعی صحبت میکنید واز نظر خودتان واقعیتی را به زبان می آورید و یکی دیگر برای حرف شما اعتراض میکند و شما مدام تکرار میکنید که من واقعیت را بیان میکنم. آیا واقعیتی وجود دارد؟ اگر این جمله را درک کنید که هیچ واقعیتی وجود ندارد در مواقعی که برای حرفهای شما اعتراض میکنند دیگر اذیت نخواهید شد و با لبخند میتوانید از کنار هر جمله ی آزار دهنده ای گذر کنید و برای هیچ اختلاف نظرهایی واکنش منفی از خود نشان ندهید.

بیشتر اختلاف نظر ها طبق بررسی هایی که اینجانب در طول چند سال داشته ام متوجه شدم که کسانی که در یک مسیری دنبال یادگیری هستند و در زمینه های مختلف تحصیل میکنند و بعد از چندین سال به نقطه ای میرسند و در رشته ی تحصیلی خودشان برتری خود را بر همگان نشان میدهند و بعد از مدتی فکر میکنند چون در آن رشته موفق شده اند در دیگر مسیرهای علمی هم کاملا دانا هستن و به این فکر نمیکنند که میلیون ها علم در جهان خلق شده است و انسان تنها یک یا دو علم را همزمان میتواند فرا بگیرید.برای مثال: فرض کنید شمامدرک تحصیلی مهندسی برق را دارید و دوست شما مغازه ی تراشکاری دارد. الان این دو مسیر کاملا متفاوت است. آیا شما میتوانید بگویید چون من مهندسی برق را پاس کرده ام در تراشکاری هم میتوانم بیشتر بدانم ؟ اگر دقت کنید کسانی که بر سخنان شما نظر منفی میدهند در مسیر تحصیلی خودشان موفق هستند و فقط در رشته ای تحصیلی خودشان موفق هستند نه در تمام مسیرهای علمی و… اگر کمی بیشتر دقت کنیم متوجه میشویم در اطرافیان ما کسانی که تحصیلات خوبی دارند مردم حرفهای آنان را میپذیرند حتی اگر آن شخص در فقط در رشته ی تحصیلی خودش موفق شده است. آیا مسیرهای علمی باهمدیگر متفاوت نیست؟ یا واقعیت این است  هر کسی که مدرک مهندسی برق دارد میتواند ادعا کند چون من مدرک مهندسی برق دارم هر چیزی را هر علمی را میدانم؟ نه؛ اینطور نیست کسی که در یک مسیر علمی موفق شده است در دیگر مسیرهای علمی هم بتواند نظر مثبت را ارایه دهد. هر کس در یک یا نهایت دو مسیر میتواند به اوج دانش برسد و نمیتواند ادعا کند که از تمام مسیرهای علمی نهایت دانش را دارد.

مثال دیگری در این زمینه دارم: وقت