حقیقت را کشف کنید که واقعیت قابل تغییر است!

حقیقت را کشف کنید که واقعیت قابل تغییر است قابل توجه کسانی که از قانون جذب نتیجه نگرفته اند!!! عزیزان من؛ شما باید در مرحله اول حرفهای من را بتوانید باور کنید شاید با شنیدن یا خواندن حرفهای من ذهنت

خدا را در بی ذهنی میتوان یافت

حالِ خوبم را مدیونِ خودم هستم آرامش خوب زندگی ام را مدیون مادرِ خلقت و ندای درونم هستم وقتی تصمیم به تغییر را گرفتم مسیرها برایم نمایان شد. هر چیزی در زمان خودش تغییر کرد و این تغییرات برای اطرافیانم

انرژی خدا چگونه با دیگر انرژی ها ترکیب میشود؟

بنام مادرِ خلقت و ندای درون برای بدست آوردن آرامش باید قبل از هرچیزی نوعِ انرژی خودتان را بشناسید ، تا زمانی که نوع انرژی خودتان را نشناسید نمیتوانید خدای خالق جهان هستی را بشناسید. وقتی که انرژی خود را