خدا را در بی ذهنی میتوان یافت

حالِ خوبم را مدیونِ خودم هستم آرامش خوب زندگی ام را مدیون مادرِ خلقت و ندای درونم هستم وقتی تصمیم به تغییر را گرفتم مسیرها برایم نمایان شد. هر چیزی در زمان خودش تغییر کرد و این تغییرات برای اطرافیانم

انرژی خدا چگونه با دیگر انرژی ها ترکیب میشود؟

بنام مادرِ خلقت و ندای درون برای بدست آوردن آرامش باید قبل از هرچیزی نوعِ انرژی خودتان را بشناسید ، تا زمانی که نوع انرژی خودتان را نشناسید نمیتوانید خدای خالق جهان هستی را بشناسید. وقتی که انرژی خود را

با کودکان چگونه رفتار کنیم؟

با کودکان چگونه رفتار کنیم؟

اعتماد بنفس کودک را تخریب نکنیم!!! اکثر مواقع از روی ناآگاهی با گفتن جملاتی باعث میشیم اعتماد بنفس فرزندانمان را تخریب کنیم یک مادر یا یک پدر به هیچ عنوان نباید برای فرزند خود اینگونه بگوید که ” تو نمیتونی”