با کودکان چگونه رفتار کنیم؟

با کودکان چگونه رفتار کنیم؟

اعتماد بنفس کودک را تخریب نکنیم!!! اکثر مواقع از روی ناآگاهی با گفتن جملاتی باعث میشیم اعتماد بنفس فرزندانمان را تخریب کنیم یک مادر یا یک پدر به هیچ عنوان نباید برای فرزند خود اینگونه بگوید که ” تو نمیتونی”